• Lượt xem: 314
  • 16/12

Đăng banner trên Raongay.net

Đăng banner miễn phí trên Raongay.net

(*) Thời gian: 1 năm

(*) Điều kiện tham gia:

    - Khách hàng đăng ký lên hệ thống sớm nhất

    - Hệ thống còn vị trí đặt banner

    - Mỗi KH chỉ đăng 1 bản tin banner